Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Sojusz Lewicy Demokratycznej wybrał nowe władze w Powiecie Dzierżoniowskim

Podczas VII Zjazdu Powiatowego SLD W imieniu ustępujących władz sprawozdanie z mijającej kadencji złożył Zbigniew Skowroński, wybrało nowe władze w Powiecie Dzierżoniowskim.

 

Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Skowroński, sekretarzem Adam Pajda. Na pozostałych członków Rady Powiatowej SLD w Dzierżoniowie wybrano:
Adamczyk Alicję, Cichosza Zbigniewa, Godlewskiego Zygmunta, Jankowskiego Jerzego, Kijasa Eugeniusza, Kozłowską Barbarę, Kozłowskiego Mariana, Łyszczarz Władysława, Nowakowskiego Marka, Nowicką Zofię, Powierzę Danutę, Rentke Mirosława, Saczkę Grażynę, Sadka Juliana, Swata Jana, Wiśniowskiego Piotra.
Do Powiatowej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Czajkowskiego Roberta, Gorlickiego Stefana, Kołta Władysława, Kulaka Jerzego, Żyłę Alicję.
Na członków Rady Wojewódzkiej wybrano:
Nowakowskiego Marka, Pochybełkę Karola, Skowrońskiego Zbigniewa.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki SLD zostali wybrani:
Adamczyk Alicja, Cichosz Zbigniew, Czajkowski Robert, Godlewski Zygmunt, Kijas Eugeniusz, Łyszczarz Władysław, Pajda Adam, Rentka Mirosław, Saczka Grażyna, Sadek Julian, Swat Jan.
Zjazd podjął następujące uchwały:

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu:
- Sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady Powiatowej SLD w Dzierżoniowie
- Sprawozdania Powiatowej Komisji Rewizyjnej od VI Zjazdu Powiatowego SLD odbytego w dniu 25 marca 2012 r. do 17 kwietnia 2016 r.
- Dyskusji z uwzględnieniem realizacji Programu Powiatowej Organizacji Partyjnej i Programu Wyborczego przyjętego na VI Powiatowym Zjeździe SLD postanowiła:

Przyjąć Sprawozdanie oraz pozytywnie ocenić działania Zarządu i Rady Powiatowej SLD w obecnej kadencji.
Przyjąć Sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej i udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi
Zaakceptować propozycje Kół SLD i Instancji Miejskich SLD, że najważniejszymi celami dla Powiatowej Organizacji Partyjnej są:

Po pierwsze – umocnienie miejskich struktur SLD oraz samodzielnie działających Kół w Powiecie Dzierżoniowskim

Po drugie - konsekwentnie realizować program SLD „Godne życie, sprawiedliwa i nowoczesna Polska” dotyczy to między innymi działań w zakresie:
dokonanie głębokiej korekty kapitalizmu tak, aby gospodarka służyła ludziom, powstrzymanie narastających nierówności społecznych, przywrócenie państwa obywatelom, ochrony praw obywatelskich, wykorzystanie członkostwa w Unii Europejskiej.

Po trzecie – omawiać na zebraniach sprawy związane z funkcjonowaniem miast i Powiatu Dzierżoniowskiego w celu zapoznania się z najważniejszymi problemami i wysłuchania informacji o bieżącej pracy samorządu.

Po czwarte – w dalszym ciągu aktywnie należy współdziałać ze wszystkimi środowiskami społecznymi i opcjami politycznymi, które są gotowe służyć dobru i pomyślności Powiatu Dzierżoniowskiego.

Po piąte – utrzymywać należy kontakty z ludźmi pracy, z osobami młodymi i starszymi z ludźmi biednymi, z osobami, które w przeszłości byli członkami SLD oraz z tymi osobami, które startowały w wyborach samorządowych z listy SLD.

Po szóste – tak przygotować się do wyborów samorządowych w 2018 r., aby wystawić pełne listy kandydatów na burmistrzów, wójtów, radnych do Rad Gmin i Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Po siódme – warunkiem osiągnięcia naszych celów jest abyśmy wspólnie wszyscy uzyskali jak najszersze poparcie społeczeństwa dla SLD ze strony ludzi uznających wartości lewicowe takie jak: równość, wolność, sprawiedliwość, tolerancja, świeckość państwa.

Po ósme – utrzymywać kontakty i współpracę z mediami lokalnymi.

VII Zjazd Powiatowy SLD zobowiązuje Radę Powiatową SLD do:

Opracowanie katalogu spraw do załatwienia i problemów do rozwiązania w miastach i gminach Powiatu Dzierżoniowskiego.
Systematycznego dokonywania dalszych ocen stanu realizacji programu wyborczego Powiatu Dzierżoniowskiego.
Powołaniu Powiatowego Rzecznika Prasowego.
Bieżącego informowania mediów lokalnych o podejmowanych przez SLD inicjatywach, stanowiskach, oświadczeniach.
Dalszego kontynuowania i wykorzystywania elektronicznych środków punktu informacji.
Opracowania planu działania na rzecz rozwoju Partii w Powiecie Dzierżoniowskim.
Opracowania koncepcji przygotowań i prowadzenia kampanii w najbliższych wyborach samorządowych w 2018 r.
Stałego uzupełnienia zadań wynikających z potrzeb i zaleceń Rady Wojewódzkiej SLD, Rady Krajowej SLD w codziennej działalności partyjnej.
Odbywanie przynajmniej jeden raz w kwartale zebrań ogólnych wszystkich członków Powiatowej Organizacji Partyjnej.

Uchwały VII Zjazdu Powiatowego SLD w Dzierżoniowie

W sprawie liczby członków Rady Powiatowej SLD – Zjazd ustala, że, skład Rady Powiatowej SLD w Dzierżoniowie będzie 18 osobowy (w tym przewodniczący i sekretarz).
W sprawie liczby członków Zarządu Powiatowego SLD w Dzierżoniowie – Zjazd Ustala, że Zarząd Powiatowy SLD w Dzierżoniowie będzie liczył 8 osób.
W sprawie liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatowej SLD – Zjazd ustala liczbę wiceprzewodniczących SLD w Dzierżoniowie na jedną osobę.
W sprawie liczby członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej – Zjazd ustala, że skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej będzie pięcioosobowy.

 

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością SLD, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem